Algemene Voorwaarden

 1. Lees hieronder onze algemene voorwaarden.

  Algemene voorwaarden Buffel Producties

   

  Artikel 1. Algemene bepalingen

   

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten van/met Buffel Producties.

   

  • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   

  • Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien Buffel Producties daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

   

  • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mogen worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van toepassing.

   

  Artikel 2. Definities

  2.1   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   

  2.2   Audiovisueel, audiovisuele productie of een AV: een productie die tot stand gekomen is in een auteursrechtelijke zin, zoals dat kan worden vastgelegd door middel van film, video, digitale opslagmedia dan wel op enige andere wijze.

   

  2.3   Opdrachtgever : degene die Buffel Producties een opdracht verleent tot vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van beeld en/of geluid of tot andere werkzaamheden bij de totstandkoming van audiovisuele productie.

   

  2.4   Opdrachtnemer: Buffel Producties die werkzaamheden verricht voor of in verband met de totstandkoming van een audiovisuele productie en/of de door Buffel Producties bemiddelde AV-producer.

   

  2.5   AV-producer: een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die zich bezighoudt met de vervaardiging bewerking en/of verweking van dragers van beeld en/of geluid.

   

  2.6   Dragers van beeld en/ of geluid: stoffelijke middelen waarop beeld en/of geluid kan worden vastgelegd, zoals geluidsband, videoband, digitale opslagmedia, fotografisch -cinematografisch- en soortgelijk materiaal.

   

  2.7   Optie: een aanvraag van de Opdrachtgever aan Buffel Producties om tijd te reserveren voor een mogelijke opdracht. De Opdrachtgever dient bij zijn aanvraag uitdrukkelijk aan te geven dat het een optie betreft.

   

  Artikel 3. Offertes

   

  3.1   Offertes van Buffel Producties zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

   

  3.2   Alle offertes van Buffel Producties, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. In dat geval is de offerte slechts bindend tot aan de in de offerte vermelde datum.

   

  3.3   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overgekomen, zijn de door Buffel Producties opgegeven prijzen in euro exclusief BTW / reiskosten en gebaseerd op de tijdens de offerte, respectievelijk de datum van de aanvaarding van de opdracht, geldende hoogte van de inkoopprijzen, uurtarieven, lonen, sociale-en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.

   

  3.4   Ingeval van een niet-voorziene verhoging van een of meer van de hiervoor genoemde dergelijke factoren is Buffel Producties gerechtigd de opgegeven of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

   

  3.5   Buffel Producties kan een haar door derden gedane opgave, welke achteraf onjuist blijkt te zijn, niet worden tegengeworpen, evenmin als een kennelijke vergissing in een eigen opgave of bij de offerte of later overgelegde berekeningen, tekeningen, prijscouranten of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden.

   

  3.6   De door Buffel Producties bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van Buffel Producties en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd; de Opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

  3.7   Buffel Producties behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

  3.8   Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

   

  Artikel 4. Wijziging van opdracht, meerwerk

   

  4.1   De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van de opdrachtgever tussentijdse wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Buffel Producties in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Buffel Producties is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

   

  4.2   In afwijking van lid 1 zal Buffel Producties geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Buffel Producties kunnen worden toegerekend.

   

  4.3   Indien Buffel Producties in opdracht van de Opdrachtgever plannen en/of kostenbegrotingen heeft ontworpen en de opdracht niettemin geen doorgang vindt, dan is de Opdrachtgever gehouden de door Buffel Producties werkelijk gemaakte kosten, haar honorarium daaronder begrepen, aan haar te vergoeden.

   

  Artikel 5. Overeenkomst

   

  5.1   Behoudens het hierna bepaalde komt een overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke en/of elektronische aanvaarding van de opdracht.

  5.2   Eventuele later gemaakte afspraken tot aanvulling of wijziging van de overeenkomst binden de opdrachtnemer slechts na diens schriftelijke / elektronische bevestiging.

  5.3   Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

   

  5.4   Waar in deze algemene voorwaarden de Opdrachtgever wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel, ook al mocht hun bevoegdheid niet uit een inschrijving in enig register of anderszins blijken.

   

  5.5   Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever, zulks ter uitsluitende beoordeling van Buffel Producties, voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

   

  5.6   Buffel Producties is gerechtigd bij of na het aanvaarden van de opdracht, alvorens verder te presteren van de Opdrachtgever zekerheid te verlangen dat hij aan al zijn verplichtingen, inclusief betalingsverplichtingen, zal voldoen.

   

  5.7   De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Buffel Producties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Buffel Producties worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Buffel Producties zijn verstrekt, heeft Buffel Producties het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

   

  5.8   Buffel Producties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Buffel Producties is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Buffel Producties kenbaar behoorde te zijn.

   

  5.9   Indien zulks naar het oordeel van Buffel Producties redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is Buffel Producties gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

   

  Artikel 6. Termijnen 

  6.1   De in de offertes, bevestigingen en overeenkomsten genoemde termijnen voor de dienstverlening en/of levering worden naar beste weten en ervaring door Buffel Producties opgegeven; ze zullen zoveel mogelijk door Buffel Producties in acht worden genomen; ze zijn vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.

  6.2   Wanneer de resultaten van het werk van Buffel Producties na het verstrijken van de daartoe overeengekomen termijn niet door de Opdrachtgever worden afgenomen, staan deze ter beschikking van de Opdrachtgever voor diens rekening en risico. Buffel Producties is verplicht de Opdrachtgever ter zake op de hoogte te stellen en hem de uiterste termijn van bewaring mede te delen. Buffel Producties is bevoegd aan de Opdrachtgever ter zake bewaarloon in rekening te brengen.

  6.3   Indien op verzoek van de Opdrachtgever opdrachten worden uitgevoerd of zaken worden afgeleverd op een kortere termijn dan aanvankelijk overeengekomen, worden de daaraan eventueel verbonden extra-honoraria en kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

   

  Artikel 7. Duur van werkzaamheden

  7.1   De duur van de werkzaamheden strekt zich uit van de dag waarop de voorbereiding daartoe door Buffel Producties aanvangt tot en met de volledige afwerking ervan en overigens zolang, en gedurende de dagen respectievelijk de perioden, zoals met de Opdrachtgever is overeengekomen.

   

  Artikel 8. Honorering

   

  8.1   De honorering voor de werkzaamheden aan de opdrachtnemer wordt uitgedrukt in euro’s per uur, per dag of per opdracht.

   

  8.2   Voor zover de reistijd als werktijd wordt aangemerkt worden de kosten, die door Buffel Producties moeten worden gemaakt door de Opdrachtgever aan Buffel Producties vergoed tegen een in de offerte genoemd tarief.

   

  Artikel 9. Risico

   

  9.1   Buffel Producties draagt er zorg voor dat de AV-producer voor eigen rekening verzekert het risico van het verloren gaan of beschadigd raken van origineel audiovisueel materiaal en van het verloren gaan van productie-uren of dagen door welke oorzaak ook, alsmede van eventuele andere bedrijfsschade en enigerlei aansprakelijkheid ter zake zijn bedrijfsuitoefening.

   

  9.2   Indien de uitvoering van de opdracht risico’s voor de Buffel Producties en/of AV-producer meebrengt welke de normale risico’s ter zake te boven gaan, is de opdrachtgever jegens Buffel Producties ter zake aansprakelijk; de Opdrachtgever verzekert die risico’s voor eigen rekening.

   

  9.3   Ongeacht enigerlei verzekering heeft Buffel Producties en/of AV-producer het recht de uitvoering van een opdracht te weigeren indien de werkzaamheden voor hem bijzondere risico’s met zich brengen, waarvan hij vóór het aanvaarden van de opdracht niet op de hoogte was gesteld of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zonder dat daarmede de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Buffel Producties vervallen.

   

  Artikel 10. Overmacht

   

  10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de Opdrachtgever en/of van Buffel Producties onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd, respectievelijk een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kan worden toegerekend.

   

  Onder overmacht zijn in elk geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of andere medewerkers van Buffel Producties, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoring bij de opdrachtnemer of bij diens leveranciers of onderaannemers.

   

  10.2 Indien naar het oordeel van Buffel Producties de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

   

  10.3 Indien naar het oordeel van Buffel Producties de overmacht van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen tot ontbinding van de overeenkomst en de daaraan te verbinden gevolgen.

   

  10.4 Buffel Producties heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid, welke de overmacht oplevert, intreedt nadat diens prestatie had moeten zijn geleverd.

   

  10.5 Voor zover Buffel Producties ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Buffel Producties gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

   

  Artikel 11. Opzegging

   

  11.1 Bij tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever heeft Buffel Producties recht op vergoeding van het gedeelte van de opdracht dat door Buffel Producties is nagekomen.

   

  11.2 Gedurende niet meer te annuleren werkdagen houdt Buffel Producties zich beschikbaar voor de Opdrachtgever. Buffel Producties is verplicht de vervangende werkzaamheden, die haar eventueel worden opgedragen, uit te voeren, echter op voorwaarde dat dit vervangende werk, naar soort en aard, in redelijke mate gelijkenis vertoont met de overeengekomen prestaties.

   

  11.3 Buffel Producties kan evenwel de Opdrachtgever mededelen zich gedurende de in het vorige lid (11.2) bedoelde periode niet te harer beschikking te willen houden; Buffel Producties verliest dan iedere aanspraak op betaling van de voor die periode overeengekomen vergoeding.

   

  Artikel 12. Klachten en claims

   

  12.1 Eventuele claims kunnen door Buffel Producties slechts in behandeling worden genomen indien deze haar rechtstreeks en binnen 5 werkdagen na de verlening van de dienst of de aflevering van de zaak schriftelijk zijn kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Binnen dezelfde termijn dient het materiaal waarop de klacht betrekking heeft in het bezit te zijn van Buffel Producties. Claims over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na de verzenddatum ervan.

   

  12.2 Na het verstrijken van de gemelde termijn zonder dat een claim wordt ingediend, wordt de Opdrachtgever geacht de verleende dienst of de afgeleverde zaak respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Na verloop van bedoelde termijn binnengekomen claims behoeven door Buffel Producties niet meer in behandeling te worden genomen.

   

  12.3 Indien Buffel Producties de claim gegrond bevindt is zij gehouden, te harer keuze, hetzij een schadevergoeding in geld te geven, waarvan de hoogte in onderling overleg zal worden vastgesteld, hetzij tot nieuwe dienstverlening of nieuwe levering over te gaan, met instandhouding van de bestaande overeenkomst.

   

  12.4 Het indienen van een claim ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Buffel Producties.

   

  Artikel 13. Betaling

   

  13.1 Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum door middel van storting of overmaking op een door Buffel Producties aangewezen bankrekeningnummer. Van deze voorwaarde kan afgeweken worden indien zulks nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Buffel Producties.

   

  13.2 Indien betaling van de factuur van Buffel Producties niet binnen de in dit artikel onder lid 1 bedoelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege in verzuim. Van de dag af waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Buffel Producties een rente over het opeisbaar bedrag verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke (handels-) rente tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom, renten en kosten.

   

  13.3 De vordering van Buffel Producties op de Opdrachtgever wordt onmiddellijk opeisbaar indien:

  – de Opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of onder beheer of bewind wordt gesteld;

  – ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

  – indien er geheel of op een deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd;

  – de Opdrachtgever in strijd handelt met enige verplichting uit de wet of uit de overeenkomst met Buffel Producties, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen;

  – indien de Opdrachtgever overgaat tot beëindiging, stillegging, vereffening of overdracht van zijn bedrijf dan wel de doelstelling of feitelijke werkzaamheid van zijn bedrijf wijzigt.

   

  13.4 Buffel Producties heeft op grond van de redenen genoemd in lid 4 van dit artikel onverminderd het recht vergoeding van kosten, schaden en interesten en tot ontbinding van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst over te gaan.

   

  13.5 Buffel Producties heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.

   

  13.6 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de Opdrachtgever.

   

  Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

   

  14.1 Het eigendom van door Buffel Producties te leveren zaken gaan niet eerder op de Opdrachtgever over totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Buffel Producties gesloten opdrachten is nagekomen.

   

  14.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

   

  14.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen vestigen, is Opdrachtgever verplicht Buffel Producties zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

   

  14.4 Voor het geval dat Buffel Producties haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever de onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Buffel Producties om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Buffel Producties zich bevinden en die zake mede terug te nemen.

   

  Artikel 15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

   

  15.1 Buffel Producties behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Het audiovisuele werk blijft eigendom van Buffel Producties en mogen hierdoor niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming van Buffel Producties

   

  15.2 Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt.

  15.3 Buffel Producties heeft recht op vermelding van haar naam in het daartoe gebruikelijke deel van de AV productie met aanduiding van haar functie op een wijze die door vormgeving, afmeting, plaatsing in beeld en tijdsduur van vertoning duidelijk leesbaar is. Het staat Buffel Producties evenwel vrij van de producent te bedingen dat haar naam niet wordt vermeld in de titelstrook, in begeleidende folders en brochures, in persberichten en in andere op de AV productie betrekking hebbende publicaties.

  15.4            Ingeval van een opdracht tot het synchroniseren van een drager van beeld en geluid mag het vervaardigde geluid uitsluitend tezamen met de desbetreffende beelden publiekelijk ten gehore worden gebracht.

  15.5 Ten aanzien van de bij een drager van beeld en geluid behorende muziek en/of tekst worden de mechanische rechten (vastleggings- of reproductierechten) ten behoeve van vertoning / openbaarmaking door de Opdrachtgever verzorgd. Zulks is eveneens het geval ten aanzien van de desbetreffende rechten indien en voor zover Buffel Producties andere rechten aan daartoe bestemde instanties ter bescherming en incasso mocht hebben overgedragen.

  Artikel 16. Vrijwaring

   

  16.1 Opdrachtgever vrijwaart Buffel Producties voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

   

  Artikel 17. Aansprakelijkheid

   

  17.1     Buffel Producties zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Buffel Producties mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Buffel Producties voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

   

  17.2 Buffel Producties is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd informatie.

   

  17.3     Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Buffel Producties mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

   

  17.4 De aansprakelijkheid van Buffel Producties is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Buffel Producties mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten.

   

  17.5 Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door Buffel Producties.

   

   

  Artikel 18. Geheimhouding

   

  18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

   

  18.2 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever verplicht Buffel Producties zich naar aanleiding van het genoemde in lid 1, ten aanzien van de AV productie waarop haar werkzaamheden betrekking hebben, zowel tijdens de duur daarvan als na afloop, alsook ten aanzien van al hetgeen bij de Opdrachtgever als van vertrouwelijke aard moet worden aangemerkt:

  – aan derden geen mededelingen te doen,

  – derden geen inzage te geven van bescheiden die aan haar zorg zijn toevertrouwd

  dan wel die op andere wijze in zijn bezit zijn gekomen.

   

  Artikel 19. Ontbinding

   19.1 Buffel Producties heeft het recht de met de Opdrachtgever aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te doen eindigen indien:

  – de Opdrachtgever haar vóór of bij de aanvaarding van de opdracht een misleidend

  of verkeerd beeld van de soort en de inhoud van de desbetreffende AV productie

  heeft gegeven;

  – de Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of volledig nakomt. 

  19.2 Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Buffel Producties onmiddellijk opeisbaar.

  19.3 Buffel Producties behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen.

  19.4 Opdracht dient enkel te eindigen door voltooiing van werkzaamheden, of door zwaarwegende argumenten van opzeggen samenwerking. Het niet uitnutten van de gereserveerde ruimte voor werkzaamheden binnen het jaar is geen reden tot restitutie van betaalde middelen.

   

  Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

   

  20.1 Op elke opdracht tussen Buffel Producties en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

   

  20.2 Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen Buffel Producties en de Opdrachtgever dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij Buffel Producties. Buffel Producties zal zorg dragen voor een adequate afwikkeling van het geschil. Mochten partijen er onderling niet uitkomen dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.